05:55

คุณครูสมใจ หมายมั่น

ฏิบัติงานหลัก ปฏิบัติงานสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 http:/...

05:51

นางอรศรี วิริยะกุล

เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2521  ที่โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ จนถึงปัจจุบัน http://kru-d-naid...

05:18

นางสาวศรินยา สาระบัว

สถานที่ปฏิบัติงาน โรงเรียนอำนาจเจริญ  สังกัดสำงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ http://mylovemyteacher.blogspot.com/

05:14

ครูธนวรรษ ปรัสพันธุ์

ตำแหน่ง วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ(ครูพิเศษ)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ http://www.krunaiduangjai.blogspot.com/

05:09

นายกิติ ครองบุญ

สถานที่ทำงาน โรงเรียนอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ http://amnatcharoenpersonage.blogspot.com/

05:00

นายอุทัย เชื่อพันธ์

- ธุรกิจส่วนตัว ร้านไทยทีวี -ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกู้ภัยจังหวัดอำนาจเจริญ -องค์กรผู้นำท้องถิ่น กองทุนหมู่บ้าน -กรรมการเขตพื้นที่การศ...

นางสุพัตรา เผือกสูงเนิน

04:43 ตำแหน่ง ครู ระดับ คศ. 3 โรงเรียนอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 http://krudeeden.blogspot.com/

04:39

นายนิรันดร์ วันทาพงษ์

คุณธรรมที่ควรนำมาเป็นแบบอย่าง คุณลักษณะที่ดีต่อผู้อื่น และสังคม  เป็นผู้มีจิตสาธารณะ มุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชน สร้...

Copyright © บุคคลสำคัญใน จ.อำนาจเจริญ Urang-kurai